JAMB PAST QUESTIONS NOW AVAILABLE

 Buy Now
Advertisements

JAMB CBT 2024 EXAM HELP SUBSCRIPTION


JAMB RUNZ 2024 SUBSCRIPTION PRICE LIST (score 280+)
(i) 4 SUBJECTS: ₦10,000
(ii) 2 SUBJECTS: ₦6,000
(iii) PER SUBJECT: ₦3,000

WhatsApp us on: 09031654978 to subscribe.

Advertisements

Jamb Syllabus for Igbo 2024/2025 PDF Download

As the academic session for 2024/2025 approaches, students preparing for the Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) examination are on the lookout for resources to aid their preparation. One of the most essential resources for any student is the JAMB syllabus for the subject they are writing. In this post, we will be focusing on the JAMB syllabus for Igbo for the 2024/2025 academic session in detail.

READ ALSO: JAMB Mock Examination Date 2024/2025

Introduction

The JAMB syllabus for Igbo is designed to test the language proficiency of students who wish to study the Igbo language and culture in a higher institution. It provides an outline of the topics and subtopics that will be covered in the examination, such as phonetics, grammar, literature, and culture. The syllabus is divided into four main sections:

 • Phonetics and phonology
 • Grammar and syntax
 • Literature and Culture
 • Language use and communication

Jamb Syllabus for Igbo 2024/2025

SECTION A: LANGUAGES (ASỤSỤ)

 1. Essay (Edemede)
 2. Comprehension (Aghọtaazaa)
 3. Sounds and Sound Patterns (Ụdaasụsụ na Usoro Ụdaasụsụ)
 4. Spelling and spelling rules (Nsupe na Iwu Nsupe)
 5. Igbo Orthography (Mkpụrụedemede Igbo)
 6. Dialect and Standard Igbo (Olundị/Olumba na Igbo Izugbe)
 7. Igbo Word Derivation (Usoro Mmụbaokwu n’Igbo)
 8. Grammar (Ụtọasụsụ)
 9. Translation (Ntụgharị)
 10. Written Literature (Agụmagụ Ederede)
See also  Jamb Syllabus for Literature in English 2024/2025 PDF Download

SECTION B: LITERATURE (AGỤMAGỤ)

 1. Literary devices (Atụmatụokwu)
 2. Oral Literature: Agụmagụ Ọnụ/Agụmagụ Ọdịnala
 3. Written Literature (Agụmagụ Ederede)

SECTION C: CUSTOMS AND INSTITUTIONS (Omenala na Ewumewu)

 1. Ekele dị iche iche: ekele ụtụtụ, ehihie, anyasị, nri, onye nọ n’ọrịa, nlakpu, ọrụ dg.
 2. Alụmdi na nwunye, ịgba alụkwaghịm.
 3. Ọmụmụ na ile ọmụgwọ, ikupụta nwa, ibi ugwu, ịgụ aha, ịzụ ahịa nwa, ịhụ eze.
 4. Echichi: Nze na Ọzọ, Eze/Obi/Igwe, Iyọm/Lọọlọ.
 5. Ike ekpe, iri ekpe, ịkwa ozu, ịgba mkpe.
 6. Ụmụnna, ụmụọkpụ/ụmụada, iyomdi, nwadiala.
 7. Ọgbọ/ebiri/uke, ọhanaeze, ezinaụlọ.
 8. Arụ na nsọala: Ihe nsọ, anụ nsọ, osisi nsọ, ebe nsọ.
 9. Ọchịchị Ọdịnala: Igwe/Eze, Nze na Ọzọ, ụmụnna, ezinaụlọ, ụmụọkpụ/ ụmụada, otu ọgbọ.
 10. Nnabata ọbịa, ọji na ịtu nzu, itu aha, ịkwọ aka ụtụtụ, ịgọ ọfọ.
 11. Ihe ofufe: Ịgba afa, ịchụ aja, ịgọ mmụọ, ofufe.
 12. Ngwa ofufe: Ọfọ, ikenga,okpesi.
 13. Nkwenye: ịdụ isi/ịṅụ iyi, ịgba ndụ, orikọ, ịlọ ụwa, ọgbanje, nrọ, ihi anụ, ịha/ịchụ mmiri, dg.
 14. Akụnaụba: inwe ala, ike ala, iri ekpe, elulu (ịkpa ọkụkọ, ewu, dg).
 15. Abamaba: Mmọnwụ, ọkọnkọ, ekpe, ọmabe, odo, dibịa, dg.
 16. Egwuregwu: mgba, egwu ọnwa, ikpọ ọga, ịzụ ǹchọ, ịzụ okwe, ịgba/ịchọ oro, dg.
 17. Akaọrụ ndị Igbo: Ọrụ ugbo, ịkụ azụ, ịkpụ ụzụ, ịzụ ahịa, ịtụ ihe ọtụtụ, ịchụ nta, ime dibịa, ịkpụ ite, dg.
 18. Emume: Ọfala, ịbọ ụzọ, ịwa ji/iri ji, igbu ewu ukwu,iru mgbede,ịwa akwa, akwamozu, ịgụ afọ, dg.

SECTION D: General and Current Affairs (Ihe Ndị na-eme Ugbua)

 1. Topical issues in the Igbo language, literature and culture e.g. Ahịajiọkụ, Odenigbo lectures and Ọhaneze Ndị Igbo.
 2. Authors, Publishers, dates and places of publication of works in Igbo.
 3. Igbo Studies Association (ISA)
See also  Jamb Syllabus for Use of English 2024/2025 PDF Download

CURRENT ISSUES (Okwuakpụnọnụ)

CHECK OUT: JAMB Areas of Concentration for Igbo 2024/2025

Advertisements

Download the JAMB Syllabus for Igbo 2024/2025

To help you prepare effectively for the examination, we have provided a downloadable PDF version of the JAMB syllabus for Igbo for the 2024/2025 academic session. You can download the syllabus by clicking on the link below:

Exam Preparation

In addition to familiarizing yourself with the JAMB syllabus, it’s also essential to understand the examination format. The JAMB examination for Igbo is divided into two parts: objective and theory. The objective part is designed to test your knowledge of phonetics, grammar, and culture, while the theory part tests your ability to understand and analyze literature, and use, and communication of the language.

To prepare for the examination, it’s advisable to consult with your Igbo teacher or lecturer for a more detailed understanding of the syllabus. You can also refer to recommended textbooks, audio/video resources, and past questions and answers for the JAMB examination in Igbo. It is also important to practice writing and speaking the language as much as possible.

JAMB 2024 Syllabus at Your Fingertips: Find All Subjects Here

See also  Jamb Syllabus for Art 2024/2025 PDF Download

Conclusion

Preparing for the JAMB examination can be overwhelming, but having the right resources, such as the syllabus, can make the process much easier.

The JAMB syllabus for Igbo provides a clear outline of the topics that will be covered in the examination, giving students a better understanding of what to expect and how to plan their studies accordingly. The syllabus also allows students to focus on specific areas that require more attention, such as phonetics, grammar, literature, and culture.

By downloading the syllabus and familiarizing yourself with the examination format, you can feel more confident and prepared for the JAMB examination in Igbo.

Additionally, it is important to stay informed and up-to-date on any changes or updates to the syllabus, format, or examination process. With the right resources and preparation, you can tackle the JAMB examination in Igbo with confidence.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join JAMB 2024 Telegram Channel

X